wedstrijdreglement Prijs Beeldende Kunst editie 2023

Artikel 1.

§ 1 De Stichting Georges Dheedene (verder afgekort SGD) met haar zetel Oude Weg 204, 9870 Zulte, organiseert een tweejaarlijkse prijs beeldende kunst in overeenstemming met haar doelstelling (zie statuten Art.2)

§ 2 De SGD bepaalt, in alle onafhankelijkheid, de selectie, de deliberatie en de prijsuitreiking.

§ 3 Voor de editie 2023 wordt er samengewerkt met het gemeentebestuur van Zulte.

Artikel 2.

§ 1 Voor de wedstrijd komt elkeen in aanmerking vanaf de leeftijd van 16 jaar.

§ 2 De ingezonden werken moeten kunnen gecatalogeerd worden onder “teken- en schilderkunst”.

§ 3 Voor de editie 2023 moeten de ingezonden werken in relatie staan tot het thema “Sensualiteit”.

§ 4 De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juli 2023.

Artikel 3.

§ 1 Er worden 3 verschillende prijzen toegekend:
– de prijs Stichting Georges Dheedene,
– de prijs van de gemeente Zulte,
– de prijs van het publiek.

§ 2 De prijs van de SGD bedraagt € 1200.

§ 3 De prijs van de gemeente Zulte bedraagt € 750. Het bekroonde werk kan 1 jaar tentoongesteld worden in het gemeentehuis.

§ 4 De prijs van het publiek is een werk van kunstschilder Georges Dheedene.

§ 5 De prijzen zijn niet cumuleerbaar.

Artikel 4.

§ 1 De jury die oordeelt over de “de prijs Stichting Georges Dheedene” wordt samengesteld door de SGD. Het aantal juryleden omvat minstens 4 en maximum 7 personen.
De jury bestaat, behoudens overmacht, uit personen die door hun beroepsbezigheid of kennis een deskundig oordeel kunnen vellen over de ingebrachte werken.
Bestuursleden van de SGD kunnen niet als stemgerechtigd jurylid aangesteld worden.
De SGD stelt een voorzitter aan.

§ 2 De jury die oordeelt over de “prijs van de gemeente Zulte”, is dezelfde jury als hierboven, uitgebreid met de Schepen van Cultuur van de gemeente. Deze Schepen kan iemand anders mandateren.

§ 3 De jury voor de “prijs van het publiek” wordt gevormd door de bezoekers aan de tentoonstelling van de ingezonden werken.

§ 4 Bestuurders van de Stichting Georges Dheedene en leden van de jury kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar komen enkel in aanmerking voor de prijs van het publiek.

§ 5 Laureaten van de wedstrijd van 2021 komen niet in aanmerking
voor een prijs in 2023 binnen dezelfde categorie.

Artikel 5.

De jury poogt een beslissing te nemen in consensus. Indien er tot een stemming moet overgegaan worden, beschikt elk lid van de jury over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 6.

§ 1 Per deelnemer worden maximaal twee kunstwerken aanvaard.

§ 2 De SGD vraagt aan elke deelnemer als bijdrage in de kosten € 20 voor één kunstwerk en € 30 voor twee kunstwerken.

§ 3 De SGD verbindt zich tot het opmaken van een catalogus, waarin alle werken worden afgebeeld met foto van de kunstenaars. Elke deelnemer ontvangt gratis één catalogus.

§ 4 Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 100 kunstwerken. Bij een te grote belangstelling behoudt de SGD zich het recht voor de inschrijving voortijdig af te sluiten op basis van de datum van inschrijving. Desgevallend wordt dit bekend gemaakt via de website.

§ 5 Voor de editie 2023 moeten de werken ter beschikking zijn op
5 augustus 2021, met het oog op het opmaken van de catalogus.

§ 6 De deelnemers gaan automatisch akkoord met het publiceren van een foto van hun werk en van zichzelf in de catalogus. Zij gaan tevens akkoord met het plaatsen van een foto van hun werk en van zichzelf op de website van de SGD, indien zij behoren tot de laureaten van de wedstrijd.

Artikel 7.

Alle geselecteerde werken worden tentoongesteld van 29 september tot en met 2 oktober 2023 in Zulte, in zaal Fiertelhof.

Artikel 8.

De bekendmaking van de laureaten van de prijs van de Stichting Georges Dheedene en de prijs van de gemeente Zulte gebeurt in zaal Fiertelhof op vrijdag 29 september 2023 om 19 u 30.
De bekendmaking van de prijs van het publiek gebeurt op maandag 2 oktober 2023, om 19 u.

Artikel 9.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de kandidaten zich akkoord met de bepalingen van onderhavig reglement en alle verdere praktische schikkingen die de SGD in verband met deze wedstrijd neemt.

Artikel 10.

Eventuele betwistingen en situaties die niet uitdrukkelijk door onderhavig wedstrijdreglement voorzien of opgenomen zijn, worden beslecht door de Raad van Bestuur van de SGD. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk.

Aldus vastgesteld in de zitting van de Raad van Bestuur van de Stichting Georges Dheedene op 31 januari 2023.

inschrijven
wedstrijd

de voorzitter, Rik De Cooman
en
de secretaris, Luc Voet.